Contact Us

Jei Daniel Biotech Corp

Taiwan

Tel:+886 2 27253734

Fax:+886 2 27253844

China

Tel:+86 53182373551

Fax: +86 53182373551

E-mail : business@jdbiotech.com